Zajęcia terapeutyczne indywidualne :

Terapia integracji sensorycznej  (SI)  55min.  - 150zł

Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży  55min.  - 150zł

Gimnastyka korekcyjna 55min. - 150zł

Zajęcia logopedyczne  30/45min.- 150zł

Terapia SI + rehabilitacja 55min. - 150zł 

 Terapia ręki 55min. - 150zł

Trójpłaszczyznowa terapia stóp

 (terapia + bandażowanie) - 200zł

 

Metody wspomagające terapię :

Masaże  lecznicze 60min - 150zł

Kinesiotaping - plastrowanie dynamicznie  w zależności

od aplikacji 50/80zł

 

Diagnozy i badania:

Diagnoza integracji sensorycznej  3 × 60min. -  500zł

Badanie postawy ciała (z opisem)  - 200zł

Przygotowanie opinii (pisemnej) - 150zł

Konsultacje – 150

 

 Regulamin zajęć i terapii w obowiązujący od 01.09.2023r.

1. Przed podjęciem terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej lub innej terapii konieczne jest odbycie wizyty konsultacyjnej (omówienie rozwoju dziecka).

2. Gabinet Sensmed uznaje diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej.

3. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

5. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą w skarpetkach oraz na boboso.

6. Każda jednostka terapeutyczna trwa 55 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.

7. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.

8. Najczęściej terapia SI / rehabilitacja trwa od 10 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:

• Rodzice współpracują z terapeutą;

• Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;

• Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.

9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.

10. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas kolejnych zajęć.

11. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji trudności/ zaburzeń.

12. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie terapii, której data i godzina zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.

13. Opinie dotyczące terapii SI, rehabilitacji ruchowej, badania postawy ciała są wydawane na prośbę rodziców. Terapeuta ma 7 dni na przygotowanie opinii w formie pisemnej. Koszt opinii wg cennika. 

14. Przed przystąpieniem do zajęć /terapii  rodzic  zostaje zapoznany z obecnym  regulaminem.

REGULACJA OPŁAT:

1. Opłaty za zajęcia terapeutyczne należy dokonywać z góry - za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało.

ODWOŁYWANIE  ZAJĘĆ:

1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć. Nieobecność należy zgłosić telefonicznie lub smsem (preferowana wiadomość SMS).

2. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje opłatą 100% za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie    (z powodu braku wolnych terminów). Jeżeli zajęcia zostaną odpowiednio wcześniej odwołane wtedy kwota opłaconych zajęć przechodzi na kolejny miesiąc.

Za nieobecność powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata rezerwacyjna   w wysokości 50%  stałej opłaty za każdy tydzień nieobecności.

3. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.

4. Rodzic musi zgłaszać planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

 

Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.